Copyright

Privacy verklaring

 

Gebruikersvoorwaarden

Beste bezoeker. We hebben met veel aandacht en zorg aan onze website gewerkt en zijn dan ook erg trots op het eindresultaat. We verwachten dat deze site iedereen optimaal zal inspireren en informeren en hopen tevens dat de door ons gebruikte inhoud  en afbeeldingen iedereen zal aanspreken. Wij raden u aan onderstaande informatie te lezen alvorens de website te gebruiken.

 

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright ©natuurshop-madelief Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van natuurshop-madelief en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, maar dit alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door natuurshop-madelief.

Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om natuurshop-madelief hiervan op de hoogte te stellen.  Natuurshop-madelief zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk van het auteursrechtelijk beschermde werk te herstellen.

 

 

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van natuurshop-madelief voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

 

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

 

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Natuurshop-Madelief Natuurshop-Madelief, gevestigd aan Dr.Erenstraat 8B, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.natuurshop-madelief.nl Dr.Erenstraat 8B +31(0)436013046

 

Dhr. B.Naaijkens is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurshop-Madelief Hij/zij is te bereiken via info@natuurshop-madelief.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurshop-Madelief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurshop-madelief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurshop-Madelief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.(Mailchimp).

- Natuurshop-Madelief analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurshop-Madelief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurshop-Madelief) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Natuurshop-Madelief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Gedurende inschrijving nieuwsbrief,en/of tijd die nodig is om bestellingen te versturen.

Personalia                              Bewaartermijn > idem

Adres                                       Bewaartermijn > idem

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurshop-Madelief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Natuurshop-Madelief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurshop-Madelief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurshop-madelief.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Natuurshop-Madelief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurshop-Madelief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@natuurshop-madelief.nl

 

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt dan contact op met:

 

 

 info@natuurshop-madelief.nl

WELKOM

NATUUR

PRODUKTEN

DROGISTERIJ

PRODUKTEN

CONTACT

SERVICE PUNT

VALKENBURG

VITATAS

GROENTE & FRUIT

Wij spreken:

Altijd op voorraad

Openingstijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 17:00

Gesloten

Routebeschrijving

043 601 30 46

Advies nodig?

Dr. Erenstraat 8B

6301 DX Valkenburg a/d Geul

Zuid Limburg, Nederland

Onze Privacy verklaring

Website by AK Alle rechten voorbehouden